Rapport efter årsmöte – Kommande projekt

Här kommer en uppdatering för er som inte närvarade på föreningens ordinarie årsstämma som hölls i måndags, den 27 november.

Kommande års styrelse ser ut som följer:
Ordförande, Axel Antonsson, Kungsvägen 11
Ledamot, Joakim Granqvist, Kungsvägen 11
Ledamot, Alexander Lodin, Kungsvägen 20
Ledamot, Tomas Lindqvist, Kungsvägen 11
Ledamot, Chatarina Engström, Kungsvägen 22
Suppleant, Alexandra Larsson, Kungsvägen 20

Vid årsmötet avgick Bo Sahlberg och Anna Brylid som styrelseledamöter, tack för era insatser!

Efter ordinarie årsstämma informerade styrelsen om några punkter för att informera och få återkoppling från medlemmarna. De punkter som diskuterades var:

Solcellsprojekt på taket på långhuset

Styrelsen har undersökt möjligheterna för en solcellsanläggning på taket på långa längan. Föreningen har möjlighet att installera en anläggning som kan producera cirka 100.000 kWh per år. Föreningens årsförbrukning är 330.000 till 350.000 kWh per år. Vi skulle alltså kunna egenproducera en tredjedel av vår egen förbrukning. Investeringen har en garanti på 25 år och beräknas vara återbetald på mellan 8-11 år beroende på hur elpriset utvecklas. Besparingen per år för föreningen är 165 000 kronor per år räknat på det snittpris föreningen haft för elen det senaste året. Ingen närvarande medlem på årsmötet hade några invändningar vilket innebär att styrelsen kommer att gå vidare med detta.

Övernattningslägenhet

Styrelsen har tagit fram en kalenderfunktion till hemsidan för bokning av övernattningslägenheten som kommer att driftsättas under kommande månader. Det innebär att man i framtiden kommer att kunna se bokningsstatus och boka övernattningslägenheten på hemsidan. Möjlighet att boka via telefon kommer dock ändå att behöva finnas för de medlemmar som inte har möjlighet till att boka på hemsidan. På sikt finns även möjlighet att ett kodlås monteras som sköts automatiskt från hemsidan.

Joakim i styrelsen har under det gångna året skött övernattningslägenheten eftersom det inte funnits någon medlem som varit intresserad av att sköta den. Styrelsen vill inte sköta hanteringen och det sökes därför fortfarande en medlem som kan tänka sig att ta emot eventuella telefon/SMS-bokningar, lämna ut/ta emot nyckel och avsyna städning. Kontakta styrelsen på styrelsen@brfbjorkliden.se om du är intresserad.

Carports

Intresset att riva garagelängan bakom långhuset för att istället bygga carports har diskuterats i omgångar de senaste åren. Det är kostsamt att riva på grund av asbest i konstruktionen och tyvärr är området runt garaget så kallad ”prickad mark” som gör att vi inte kommer att kunna bygga större än det befintliga garaget. Det finns även intresse i föreningen för just låsbara garage. Styrelsen kommer därför att skicka ut en enkät till medlemmarna för att undersöka hur intresset ser ut för att sedan eventuellt börja projektera carports beroende på vad som framkommer i enkäten. En grov kalkyl för rivning och byggnation av nya carports har gjorts och om kostnaden ska täckas av hyran för parkeringsplatserna kommer en avgift per carport-plats komma att bli mellan 550 till 600 kronor per månad.

Elbilsladdare

Intresset för elbil har markant ökat sedan de 24 laddplatserna installerades för ett år sedan. I dagsläget används 12 av platserna för elbilsladdning. Det finns fortfarande möjlighet att få bidrag för att installera fler laddare. Styrelsen kommer att söka bidrag för att bygga om alla motorvärmarplatser till kombinerade elbils- och motorvärmarplatser. Om man får bidraget på 50% av investeringen är styrelsen intresserad att genomföra detta. Alla medlemmar närvarande på årsmötet var positiva till detta.

Inplåtning av skorstenar

Inplåtning av alla skorstenar på byggnaden Kungsvägen 14-26 är beställt och ska vara klart senast i april. Detta på grund av problem med att fukt tränger in i teglet vilket orsakar sprickbildningar vid minusgrader. Skorstenarna kommer att bli i orange plåt med stående falsar likt de skorstenar som finns på grannfastigheterna längs Västergatan. Arbetet kommer att utföras av PL plåt AB som låg bäst till i pris och leveransvillkor. Styrelsen har tagit in offerter från fyra företag.

Nytt nyckelsystem

Ett nytt nyckelsystem är beställt och kommer att levereras i januari. Anledningen till detta är att det är 25 år sedan det befintliga nyckelsystemet köpts in och att det därför inte längre finns möjlighet att beställa nya cylindrar. Det nya nyckelsystemet är väldigt likt det gamla men är av typen ”flex-system” vilket innebär att du som lägenhetsinnehavare kan tappa bort tre uppsättningar nycklar utan att behöva byta cylinder. Även här har styrelsen skött upphandling och i detta fall blir är det Byggbeslag Lås och Säkerhet AB som står för leveransen. I samband med detta kommer de äldsta portkodsdosorna att bytas ut mot nya vid fem portar.

Hälsningar,
Styrelsen

Rulla till toppen